Gyulai Németvárosi Óvoda

Beiratkozás

HIRDETMÉNY

Gyula  Város  Német  Nemzetiségi  Önkormányzata  óvodai  beiratkozást hirdeta  Németvárosi  Óvodában. Óvodába beiratkozhat minden olyan kisgyermek, akinek a szülei azt szeretnék, hogy német nemzetiségi óvodai nevelésben vegyenek részt. A 2021/2022-esnevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. évben születettek és 2021.  augusztus  31-ig betöltik 3. életévüket,továbbá aki aharmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.Minden nemzetiségi gyermeket felveszünk Gyula város területéről.A beiratkozás után a fenntartó határoz az óvodában indítható csoportok számáról.

A beiratkozás ideje, helye:

2022. április 20. (szerda)      8.00-16.30 óra
2022. április 21. (csütörtök)     8.00-16.30 óra
2022. április 22. (péntek)     8.00-16.00 óra
NÉMETVÁROSI ÓVODA

5700 GYULA, SZŐLŐS UTCA 1-5.

e-mail cím: nemetvarosiovi@t-email.hu

Intézményvezető: Pálovitsné Czene Ágota

Telefonszám: 06-30/228-3448

A jelentkezés módja
a 2022/2023. nevelési, illetve tanévre történő óvodai beiratkozásról szóló
19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/
- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembe vételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni),

- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott, kitöltött nyilatkozattal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására az első szülői értekezlet (június), vagy legkésőbb az első óvodai nevelési nap alkalmával kerül sor.

A jelentkezéshez szükséges iratok

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

Amennyiben a pandémiás helyzet megengedi, lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával és az épülettel.

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE, VALAMINT A NYILATKOZAT A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL nyomtatványok a honlapunkról letölthetők a www.nemetvarosiovoda.hu és www.nemetgyula.hu oldalakról, amelyeket kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz. Amennyiben nem áll módjukban a formanyomtatványokat letölteni, személyesen is kérhető az óvodában.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2022. május 25.

Felhívjuk a 2019. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

2011. évi CXC. törvény 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a gyermekkel, a szülővel.

(2) Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) *  a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Felmentés kérhető kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól : amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Gyulai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelmeknek helyt adó döntést az óvodavezető legkésőbb 2022. május 25. napjáig írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozva kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.
A fenntartói határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Gyulai Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

Számlaszám:

54000131-10002371
Copyright © 2022 Németvárosi Óvoda Gyula

Design & Development By Weboldal Manager

Search

5700 Gyula, Szőlős u. 1

06 30 736 6400
nemetvarosiovi@t-email.hu