Gyulai Németvárosi Óvoda

Beiratkozás

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNYGyula  Város  Német  Nemzetiségi  Önkormányzata  óvodai  beiratkozást hirdeta  Németvárosi  Óvodában. Óvodába beiratkozhat minden olyan kisgyermek, akinek a szülei azt szeretnék, hogy német nemzetiségi óvodai nevelésben vegyenek részt. A 2021/2022-esnevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. évben születettek és 2021.  augusztus  31-ig betöltik 3. életévüket,továbbá aki aharmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.Minden nemzetiségi gyermeket felveszünk Gyula város területéről.A beiratkozás után a fenntartó határoz az óvodában indítható csoportok számáról.

A beiratkozás ideje, helye:

2021. április 21. (szerda) 8.00-17.00 óra
2021. április 22. (csütörtök) 800-17.00 óra
2021. április 23. (péntek) 800-17.00 óra

NÉMETVÁROSI ÓVODA
5700 GYULA, SZŐLŐS UTCA 1-5.
e-mail cím: nemetvarosiovi@t-email.hu

Intézményvezető: Pálovitsné Czene Ágota

Telefonszám: 06-30/228-3448
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Ezen rendelkezés alapján, a beiratkozás a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelően, elektronikus formában történhet, illetve telefonon készséggel állunk minden érdeklődő szülő rendelkezésére. Amennyiben a pandémiás helyzet megengedi, lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel.

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE, VALAMINT A NYILATKOZAT A NEMZETISÉGI  ÓVODAI  NEVELÉSBEN  VALÓ  RÉSZVÉTELRŐL nyomtatványokahonlapunkról letölthetőka www.nemetvarosiovoda.hués www.nemetgyula.huoldalakról, amelyet kérjük, szíveskedjenek elektronikus úton továbbítani az intézményünkbe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 25.

Felhívjuk a 2018. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

2011. évi CXC. törvény 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkelkapcsolatos döntéseit -jogszabályban meghatározott esetben és formában -írásban közli a gyermekkel, a szülővel.

(2) Az óvodadöntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő -a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül -a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntésta)

*a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b)az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelemtekintetében.

Felmentés kérhető kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól : amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánjaóvodába beíratni, akkor 2021. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek  a  negyedik  életévét  betölti,  a  felmentést  engedélyező  szerv,  vagyis  a  Gyulai Járási  Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelmeknek helyt adó döntést
az óvodavezetőlegkésőbb2021. május 25. napjáigírásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A határozatkézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozvakérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.A fenntartóihatározat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.


Az óvodába valófelvétel után,2021 szeptemberében az óvodába lépéskor kérjük,hogy a gyermek nevére kiállított személyi azonosítótés lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát szíveskedjenek magukkal hozni.

Gyula, 2021. március 01.

Mittag Mónika
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

Gyulai Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

Számlaszám:

54000131-10002371
Copyright © 2022 Németvárosi Óvoda Gyula

Design & Development By Weboldal Manager

Search

5700 Gyula, Szőlős u. 1

06 30 736 6400
nemetvarosiovi@t-email.hu