Gyulai Németvárosi Óvoda

Beiratkozás

HIRDETMÉNY

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nyílt napokkal egybekötött óvodai beiratkozást tart a Németvárosi Óvodában. Szeretettel várjuk a 2020-2021-es nevelési évben a német nemzetiségi óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vételére az érdeklődő szülőket. Óvodába beiratkozhat minden olyan kisgyermek, akinek a szülei azt szeretnék, hogy német nemzetiségi óvodai nevelésben vegyenek részt. A 2020/2021-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. évben születettek és 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket, továbbá aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Minden nemzetiségi gyermeket felveszünk Gyula város területéről. A beiratkozás után a fenntartó határoz az óvodában indítható csoportok számáról.

A beiratkozás ideje, helye:

2020. április 22. (szerda)      800-1700 óra
2020. április 23. (csütörtök)     800-1700 óra
2020. április 24. (péntek)     800-1700 óra

NÉMETVÁROSI ÓVODA
5700 GYULA, SZŐLŐS U 1-5.

Az óvodai beiratkozáskor szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2020. május 25.

Felhívjuk a 2017. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

  1. évi CXC. törvény 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a gyermekkel, a szülővel.

(2) Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

  1. a)a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
  2. b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Felmentés kérhető kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól : amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2020. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Gyulai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelmeknek helyt adó döntést az óvodavezető legkésőbb 2020. május 25. napjáig írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozva kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartói határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.


AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE, VALAMINT A NYILATKOZAT A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL nyomtatványokat a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető az alábbi gombra kattintva vagy a www.nemetgyula.hu oldalról.

Beiratkozáskor lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel.

Gyula, 2020. március 04.

Mittag Mónika

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

 

Copyright © 2020 Németvárosi Óvoda Gyula

Design & Development By Weboldal Manager

Search

5700 Gyula, Szőlős u. 1

06 30 736 6400
nemetvarosiovi@t-email.hu